Văn bản số 2385/UBND-TP ngày 07/8/2020 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020