UBND Phường Triển khai các bước bầu tổ trưởng 12 TDP trên địa bàn phường Vạn Phúc

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vạn Phúc xây dựng kế hoạch bầu cử Tổ trưởng các Tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022. Theo kế hoạch, Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng vào ngày chủ nhật 29/9/2019 theo từng bước:

Từ ngày 27/8 đến 01/9/2019, UBND phường phối hợp với UBMTTQ phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố và hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử. Thành phần hội nghị: Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận 12 tổ dân phố và các đồng chí Cảnh sát khu vực.

 Nội dung triển khai:

+ Quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Vạn Phúc (nhiệm kỳ 2019-2022);

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Vạn Phúc (nhiệm kỳ 2019-2022);

+ Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, hướng dẫn tổ chức bầu cử ở 12 tổ dân phố.

+ Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Vạn Phúc (nhiệm kỳ 2019-2022);

+ Hướng dẫn Quy trình bầu Tổ trưởng tổ dân phố được ban hành theo Nghị Quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội;

Từ ngày 03/9 đến 06/9/2019, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố:

- Tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố, báo cáo với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 – 2 người).

- Tiêu chuẩn của Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ: phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao và Đề án số 16-ĐA/QU ngày 09/5/2019 của Quận ủy Hà Đông về thí điểm “sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hà Đông”, theo đó Tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên.

- Lập danh sách các thành viên tham gia Tổ bầu cử, gửi về UBND phường (qua Văn phòng UBND phường) để UBND phường ra quyết định thành lập Tổ bầu cử. Tổ bầu cử có từ 5 đến 7 người, do Trưởng ban công tác mặt trận làm Tổ trưởng; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri tổ dân phố.

           Từ ngày 07/9 đến ngày 09/9/2019, UBND phường ban hành:

+ Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại 12 tổ dân phố quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử;

+ Quyết định thành phần cử tri (là cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố;

+ Quyết định việc lập danh sách cử tri và thời gian niêm yết danh sách cử tri;

+ Quyết định hình thức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố (tổ chức thành cuộc bầu cử riêng).

Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

 Từ ngày 10/9 đến ngày 17/9/2019, Tổ bầu cử lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu Tổ trưởng tổ dân phố, gửi về UBND phường.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử tổ chức hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố (ít nhất 5 ngày tính đến ngày bỏ phiếu bầu cử). Tổ bầu cử lập 03 bộ biên bản hội nghị và báo cáo về UBND, UBMTTQ phường danh sách người ứng cử.

Lưu ý: Bước này yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại nơi bầu cử, ở khu dân cư và trụ sở UBND phường. Thông báo địa điểm, thời gian và hình thức bầu cử trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường.

 Chuẩn bị cơ sở vật chất: Phiếu bầu, hòm phiếu, băng cờ, khẩu hiệu, loa đài và trang trí nơi bỏ phiếu theo quy định. Tổ bầu cử cùng các cán bộ lãnh đạo, đoàn thể trong tổ dân phố cần họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể từng người, ấn định thời gian hoàn thành. Cần chú ý đến việc nhận phiếu bầu cử từ UBND phường, chuẩn bị hòm phiếu, thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, trật tự cho ngày bỏ phiếu.

 Từ ngày 27/9/2019, Ban chỉ đạo bầu cử phường sẽ kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị bầu cử ở các tổ dân phố, chỉ đạo công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn, trật tự cho ngày bầu cử, đặc biệt là nơi để hòm phiếu.

          Tổ chức ngày bầu cử, kiểm phiếu: 29/9/2019.

- Cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành từ 7 giờ 00 đến 19 giờ 00. Nơi nào có 100% cử tri đại diện hộ gia đình đã bỏ phiếu thì có thể kết thúc sớm hơn.

Tổ trưởng Tổ bầu cử mời một số các cụ là cử tri cao tuổi, cábộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và một số cử tri trong tổ dân phố tới dự khai mạc cuộc bỏ phiếu. Tùy theo tình hình cụ thể, Tổ bầu cử có thể làm lễ chào cờ, cử quốc ca khi tiến hành khai mạc cuộc bỏ phiếu.

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử mời hai cử tri chứng kiến việc nhân viên Tổ bầu cử kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

- Trong ngày bỏ phiếu, Tổ bầu cử phối hợp với cán bộ lãnh đạo, các đoàn thể tổ chức vận động các cử tri đi bỏ phiếu; thường xuyên nhắc nhở cử tri bầu đúng số lượng người làm Tổ trưởng tổ dân phố trong số người ứng cử, đảm bảo số phiếu hợp lệ cao.

- Trong ngày bỏ phiếu, nếu có khiếu nại của cử tri thì Tổ bầu cử giải quyết khẩn trương, nếu khó khăn phức tạp thì báo cáo về UBND phường để giải quyết. Trong trường hợp xảy ra sự việc phức tạp làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử lập tức niêm phong giấy tờ và hòm phiếu, báo cáo UBND phường; đồng thời có kế hoạch khắc phục khó khăn để tiếp tục cuộc bỏ phiếu.

Khi hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử phải tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là ngườứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình của tổ dân phố; số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình toàn tổ dân phố.

Người trúng cử Tổ trưởng dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố. Công nhận kết quả bầu cử./.

Thực hiện: 

Đài truyền thanh Vạn Phúc

Viết bình luận

Xem thêm tin tức