Thông Báo Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nơi nhận: 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Văn bản số 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND thành phố; Văn bản số 819/UBND-VP ngày 25/3/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND phường thông báo các nội dung sau:

Nội dung thông báo: 

1. Tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn phường như: nhà hàng, karaoke, mát xa, quán bar, kinh doanh ăn - uống, trò chơi điện tử, cây sinh vật cảnh, đồ xưa, sân bóng, các môn thể thao đông người … để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

2. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan sinh nhật, gặp mặt đông người khác; khuyến khích người dân ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình … Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các hoạt động có tập trung đông người.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 26/3 đến hết ngày 5/4/2020.

4. Giao Công an, Tổ Quản lý đô thị, Ban Văn hóa thông tin phường gửi thông báo, tuyên truyền và giám sát việc chấp hành của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường.

5. Giao Đài truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường.

6. Giao các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch của Thành phố, của quận, của phường và thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Trên đây là thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND phường; đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid;

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh;

- Các ban, ngành liên quan;

- 12 Tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Dự

Xem thêm thông báo