THÔNG BÁO Về việc niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022

Nơi nhận: 

Nơi nhận:                                               

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ phường;

- Đài truyền thanh phường;

- Tổ bầu cử 12 tổ dân phố;

- Lưu: VT.                   

Nội dung thông báo: 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ - UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn hoạt động của thôn và tổ dân phố; Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 123/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 20/8/2019 của UBND, UBMTTQVN phường Vạn Phúc về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022;

UBND phường Vạn Phúc thông báo niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng các tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022, cụ thể như sau:

- Thời gian niêm yết: bắt đầu từ ngày 19/9/2019 đến ngày 29/9/2019.

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa và Hội trường họp dân của các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

* Trong thời gian niêm yết, nếu nhân dân và cử tri phát hiện có những sai sót trong danh sách cử tri thì có thể phản ánh trực tiếp với cán bộ trực tại các địa điểm niêm yết hoặc phản ánh, gửi đơn đến UBND phường để được giải quyết theo quy định.

UBND phường Vạn Phúc thông báo để cử tri và nhân dân phường Vạn Phúc biết./.

Xem thêm thông báo