Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/5/2020 Về việc niêm yết công khai 14 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

25/05/2020

Người ký văn bản: 

Đặng Quang Hải - PCT UBND phường

Nơi nhận: 

Về việc niêm yết công khai 14 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung thông báo: 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VẠN PHÚC

 


Số:        /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Vạn Phúc, ngày       tháng  5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai 14 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg

ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 


Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Thực hiện văn bản số 384/UBND-VP ngày 19/02/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 85/VP ngày 15/5/2020 của Văn phòng UBND quận Hà Đông về việc xin ý kiến tổ chức thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND phường Vạn Phúc triển khai thực hiện niêm yết đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, quy trình thực hiện của 14 TTHC theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg và tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, lĩnh vực chính sách Quân sự tại Bộ phận Một cửa phường theo đúng quy định, cụ thể:

* Lĩnh vực động viên quân đội:

- Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân);

- Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

* Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội:

- Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2020;

* Lĩnh vực Dân quân tự vệ:

- Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết;

- Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

* Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự:

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu;

- Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị;

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung;

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng;

- Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến;

* Lĩnh vực Chính sách

- Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần).

Vậy UBND phường thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ phận “Một cửa” phường;

- BCHQS phường;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Quang Hải

 


 

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo