THÔNG BÁO: NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG VẠN PHÚC

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

14/10/2019

Người ký văn bản: 

Nguyễn Văn Dự

Nơi nhận: 

NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG

 VẠN PHÚC

Nội dung thông báo: 

NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG

 VẠN PHÚC

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo