THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/20

Nơi nhận: 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nội dung thông báo: 

Ngày 27/05/2020, Uỷ ban nhân dân phường Vạn Phúc đã họp Hội đồng xét duyệt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân phường Vạn Phúc niêm yết, công khai danh sách đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để toàn thể nhân dân được biết. (có danh sách kèm theo).

Thời gian niêm yết: 02 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 28/05/2020 và kết thúc hồi 17 giờ 00 phút ngày 29/05/2020.

Địa điểm niêm yết: Công thông tin điện tử; Trụ sở UBND phường Vạn Phúc; Bảng tin của 12 Tổ dân phố.

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Ban thương binh xã hội phường.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND phường;

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VT, TBXH.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                      ( Đã ký)

 

Đặng Quang Hải

Xem thêm thông báo