Quyết định: Bãi bỏ Quyết số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

09/12/2019

Nơi nhận: 

 Bãi bỏ Quyết số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội

Nội dung thông báo: 

 Bãi bỏ Quyết số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo