Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/08/2019
Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 13/08/2019
Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 11/11/2016
Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí 14/11/2016
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn t 05/12/2018
Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 10/06/2019
Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội 26/04/2019
Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/04/2019
Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, 18/03/2019
Quyết định số 1027QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/03/2019
Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội 27/02/2019
Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 12/07/2018
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/09/2018 của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội 05/09/2018
Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng (có hiệu lực 15/8/2017) 21/06/2017
Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của NĐ số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng 30/01/2018
Quyết định số 772/QĐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN 15/06/2018
Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/08/2018
Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội 13/08/2018
Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội Vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố 30/07/2018
Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 30/04/2014

Trang